Józef Zając SENATOR RP

Biografia

Profesor Józef Zając

Senator VIII, IX i X kadencji.
Józef Zając – Senator RP VIII, IX i X kadencji, prof. PWSZ w Chełmie, docent Uniwersytetu w Joensuu – Finlandia. W latach 1973-1996 pracownik Instytutu Matematycznego PAN, gdzie uzyskał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego nauk matematycznych. Jako profesor nadzwyczajny wykładał m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II (1996-2018), w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Nisku (1998‒2004), Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (1999–2001) oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim (2005–06). W okresie 1999–2001 był dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, zaś w latach 1997-2018 pełnił funkcję kierownika Katedry Zastosowań Matematyki KUL.
 
Jest pomysłodawcą wykładów otwartych, wystaw i prestiżowych międzynarodowych konferencji, a także cenionym pedagogiem i specjalistą w dziedzinie matematyki teoretycznej i zastosowań matematyki w technice i ekonomii. Od 2004 roku prowadzi Naukowe Seminarium Matematyczne oraz organizuje cykliczne konferencje międzynarodowe z zakresu analizy zespolonej. Promotor dwóch doktoratów z matematyki oraz dwóch rozpraw doktorskich z ekonomii. Od lat utrzymuje liczne kontakty z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi w Finlandii, Meksyku, Japonii, Niemczech, USA i na Ukrainie, jednocześnie promując wyróżniających się studentów i młodych pracowników naukowych. Redaktor kilkunastu wydawnictw pokonferencyjnych oraz autor ponad 130 prac naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym dwóch książek z zakresu nawigacji i frazeologii lotniczej oraz jednej z zakresu organizacji szkolnictwa wyższego. Autor serii artykułów publicystycznych „Profesorskim okiem” publikowanych w prasie regionalnej w latach 2002-2012. Recenzent ministerialny podręczników szkolnych z zakresu matematyki oraz recenzent „Mathematical Reviews”.
Współautor czterech zgłoszeń patentowych, związanych z koncepcjami modelowania matematycznego następujących problemów technicznych: ekstremalne ukształtowanie dyszy wylotowej silnika odrzutowego oraz szybkoobrotowe łożyska toczne, dekomponujące całkowitą prędkość obrotową w specjalnie skonstruowanym systemie bieżni wewnętrznych.
 
Angażuje się w organizację i funkcjonowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, prezentując ich słuchaczom wykłady o charakterze popularno-naukowym.
 
Inicjator powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2001) i jej Rektor w latach 2001-2016. Stworzył Uczelnię dającą blisko 400 miejsc pracy, na której studiuje prawie 2.000 młodzieży. Był autorem efektywnej koncepcji teoretycznego i praktycznego kształcenia lotniczego, które z powodzeniem jest realizowane przez Uczelnię do dnia dzisiejszego. Zainicjował i koordynował powstanie, pierwszego na Ziemi Chełmskiej, Akademickiego Portu Lotniczego oraz lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD), które, po spełnieniu szeregu warunków, zostało w dniu 4 września 2014 roku wpisane do rejestru lotnisk cywilnych pod numerem 66, jako lotnisko użytku wyłącznego. Był pomysłodawcą i koordynatorem powstania bazy dydaktyczno-badawczej – Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie, stanowiącej podstawę dla realizacji promowanej przez Niego nowoczesnej koncepcji praktycznego kształcenia przyszłych inżynierów. W latach 2016-2019 aktywnie wspierał rozwój chełmskiej Uczelni poprzez pozyskiwanie środków finansowych na adaptację budynku Uczelni na potrzeby Domu studenckiego, powiększenie bazy samolotowej o 3 samoloty jednosilnikowe i jeden dwusilnikowy, przeznaczonych dla celów szkoleniowych i transportowych, budowę drogi startowej na lotnisku PWSZ w Chełmie, budowy budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie. Majątek, założonej przez Niego, Uczelni jest szacowany aktualnie na kilkaset milionów złotych, zaś nazwa stała się rozpoznawaną i cenioną marką wschodniej Lubelszczyzny.
 
Wspiera młodzież i promuje talenty. Jest fundatorem nagród w wielu konkursach, finansuje stypendia i nagrody dla dzieci z domów dziecka, inicjuje i wspiera bezpłatną pomoc dydaktyczną dla dzieci i młodzieży mającej trudności w nauce. Jest członkiem Rady Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy, Otwórzmy Swoje Serca. Działa na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w ramach Fundacji Partnerstwo i Współpraca.
 
Aktywnie współpracuje z jednostkami samorządowymi oraz ochotniczymi strażami pożarnymi, włączając się w realizację działań strategicznych dla regionu.
Za swoją działalność społeczno-organizatorską został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W roku 2005 otrzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, w 2011 roku został „Chełmianinem roku 2010”, zaś w 2015 roku odznaczono go Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. W 2015, 2016, 2017 i 2019 roku, za wspieranie działalności organizacji kresowych, popularyzowanie wiedzy historycznej o Wołyniu i umacnianie etosu Armii Krajowej, został uhonorowany dyplomami i odznaczeniami. Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego przyznano mu order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny. Jego działalność na rzecz rozwoju współpracy naukowo-gospodarczej Polski i Kanady została wyróżniona w 2019 roku Złotym Medalem 100-lecia Polonii w Windsor.
 
Jego hobby to pilotaż samolotowy i szybowcowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo i łowiectwo. Dzięki zaangażowaniu oraz odważnym pomysłom konsekwentnie realizuje własną wizję Lubelszczyzny powtarzając „Lubelszczyzna jest regionem wielkich możliwości, atrakcyjnego położenia oraz ogromnego potencjału ludzkiego”.
SENAT

Okręg wyborczy nr 18, Chełm

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Kadencje: X, IX, VIII

Członek Komisji:

    Nauki, Edukacji i Sportu,

    Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

DO POBRANIA