Józef Zając SENATOR RP

Działalność parlamentarna

Wystąpienia na posiedzeniach Senatu

36. posiedzenie Senatu
20 stycznia 2022

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

35. posiedzenie Senatu
16 stycznia 2022

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

34. posiedzenie Senatu
14 grudnia 2021

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

33. posiedzenie Senatu
25 listopada 2021

Punkt 18. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

32. posiedzenie Senatu
29 października 2021

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Oświadczenia

Adresat: Minister Klimatu i Środowiska
27 maja 2021

w sprawie zagospodarowywania przez gminy folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

Adresat: Minister Klimatu i Środowiska
27 maja 2021

w sprawie ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość

 

Adresat: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
25 marca 2021

w sprawie przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

Adresat: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
11 września 2020

w sprawie rozpowszechnienia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej interpretacji przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zawartych w odpowiedziach na oświadczenia senatorskie

 

Adresat: Marszałek Senatu RP
27 lutego 2020

w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard”