Józef Zając SENATOR RP

Aktualności

Senat za zwiększeniem dodatku solidarnościowego
19 czerwca 2020

Senat opowiedział się za podniesieniem dodatku solidarnościowego dla osób, które straciły pracę w wyniku pandemii z 1400 do 1500 złotych. Izba wprowadziła taką poprawkę do ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 na wniosek Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego.

Uchwałę w sprawie tej ustawy Senat przyjął jednogłośnie – głosowało za nią 97 senatorów.

Jak argumentował podczas posiedzenia połączonych senackich komisji Marszałek Grodzki w okresie koronawirusa liczba bezrobotnych – i starych, i nowych –  zaczęła rosnąć. „Zgłaszało się sporo zarówno osób indywidualnych, jak i środowisk, gdzie bezrobocie dotknęło szersze grupy, jak np. w turystyce, prosząc, aby nie dzielić narodu tak, że moje bezrobocie jest lepsze lub gorsze niż twoje” – mówił, zwracając uwagę, że kwota dla każdego bezrobotnego powinna być równa. Jak podkreślił prof. Tomasz Grodzki uzasadniając swoją poprawkę, zwiększenie zasiłku o 100 zł procentowo daje niewiele ponad 6 proc. i taki też jest skutek budżetowy jego wniosku.

Konsekwencją przyjętej poprawki, zwiększającej wysokość zasiłku, są kolejne trzy zmiany, które powodują, że zasiłek dla bezrobotnych, wypłacany przez pierwsze 90 dni,  będzie także wynosił 1500 zł miesięcznie a nie jak przewiduje ustawa w wersji przyjętej przez Sejm – 1200 zł. Inna poprawka doprecyzowuje, że cudzoziemiec pobierający zasiłek dla bezrobotnych będzie otrzymywał, tak jak i inne osoby, dodatek solidarnościowy w wysokości różnicy między tym dodatkiem a zasiłkiem. Pozostałe zmiany przyjęte przez Senat mają charakter legislacyjny.

Ustawa zakłada, że dodatek solidarnościowy będzie przysługiwać osobom, które w 2020 r. podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa po tym dniu uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Zgodnie z przedłożeniem sejmowym dodatek w wysokości 1400 zł miesięcznie ma przysługiwać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Ustawa w wersji sejmowej przewiduje ponadto podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku.

Źródło: senat.gov.pl. fot.Kancelaria Senatu